Oferta

Audyty i strategie
energetyczne przedsiębiorstw

Multidyscyplinarne strategie transformacji energetycznej przedsiębiorstw

Analiza możliwości technicznych
i efektywności ekonomicznej wykorzystania energii ze źródeł
rozproszonych (fotowoltaika, kogeneracja, biogaz)

Analiza ekonomiczna, techniczna i środowiskowa wymiany floty na pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi (auta elektryczne, CNG, wodór)

Audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Przygotowanie biznesplanów i studiów wykonalności pod finansowanie bankowe oraz projekty unijne

Analizy i ekspertyzy to pierwszy i najważniejszy krok do ustalenia długoterminowej, skutecznej strategii działania. Obszar tak strategiczny jak kształtowanie polityki energetycznej wymaga przeanalizowania wielu aspektów o zróżnicowanym charakterze, bez względu na to czy dotyczy to konkretnego podmiotu czy całego kraju. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy kilkanaście ekspertyz i analiz, które odnosiły się do strategii pojedynczych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, jak i całego kraju. Wśród naszych Klientów znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa pragnące zmienić politykę gospodarowania energią oraz instytucje publiczne obejmujące swym działaniem obszary kształtowania polityk energetycznych w kraju.

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna to termin odnoszący się do stosunku wykorzystanej energii do uzyskanego efektu lub produktu. Oznacza to, że im wyższa efektywność energetyczna, tym mniej energii jest potrzebne do osiągnięcia danego celu. Utrzymanie prawidłowego stosunku tych dwóch czynników jest niezwykle istotne, szczególnie ze względu na zwiększone oszczędności poboru energii elektrycznej. Wysoka efektywność energetyczna jest korzystna dla przedsiębiorstwa ze względu na zredukowanie kosztów, ale także możliwość mniejszego oddziaływania na klimat i środowisko naturalne. Zachowanie balansu energetycznego zwiększa wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Uzyskanie odpowiedniej efektywności energetycznej jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii oraz optymalizacji zużycia energii. Właściwie zastosowane technologie i innowacyjne rozwiązania pozwalają na poprawę efektywności energetycznej w wielu sektorach, takich jak przemysł, budownictwo, transport i usługi. Znacząca poprawa efektywności energetycznej to niezwykle istotny element walki ze zmianami klimatu i poprawy jakości życia ludzi. Z tego powodu rządy wielu krajów oraz organizacje międzynarodowe podejmują działania na rzecz promocji efektywności energetycznej i poprawy świadomości społecznej w tej kwestii.
Scroll to Top